Davran}
  • Dönem: 1948-1948
  • Kaç Sayı Çıktı: 11
  • Basım Yeri: Kayseri
  • İmtiyaz Sahibi: Aziz Sarıoğlu
  • Yazı İşleri Müdürü: Aziz Sarıoğlu

Davran

On beş günde çıkar Türkçü mecmua "Türk, Öğün, Çalış, Güven!", "Sen, ben yokuz biz varız!", "Dilde, İlde, Dilekte Birlik"

1948 yılında Kayseri’de yayımlanmış olan Davran dergisi yayımlandığı yılların siyasi ve fikrîtesirleri altında kalmış yazar ve şairlerin eserlerini ihtiva etmekted ir. Derginin yazar kadrosunda yer alan isimler genel itibarıyla Türkçü fikirlere sahiptirler. Bu kişilerinyazılarının II. Dünya Savaşı Türkiye’sinde görülen komünizm aleyhtarlığından yanaoldukları görülmektedir. Birçok yazıda ülke genelinde yürütülen komünist faaliyetlere ve bufaaliyetleri en azından görmezden gelen siyasilere karşı sert eleştiriler getirilir. Yayımlananşiirlerin de büyük kısmı Türkçü ve Turancı bir çizgide nazmedilmiştir. Derginin idari heyeti,kendilerini Kemalist ve aynı zamanda Ziya Gökalp’in takipçileri olarak nitelerler.

Dergi Sayıları

1

1. Sayı

Nisan 1948

2

2. Sayı

Nisan 1948

3

3. Sayı

Mayıs 1948

4

4. Sayı

Mayıs 1948

5

5. Sayı

Haziran 1948

6

6. Sayı

Haziran 1948

7

7. Sayı

Ağustos 1948

8

8. Sayı

Ağustos 1948

8-1

8-1. Sayı

Ekim 1948

8-2

8-2. Sayı

Kasım 1948

8-3

8-3. Sayı

Aralık 1948