Necmettin HACIEMİNOĞLU

1932-1996

Türkolog, araştırmacı-yazar (D. 10 Kasım 1932, Kahramanmaraş – Ö. 26 Haziran 1996, Ankara). Bazı yazılarında Özdarendeli, Altay Pamir, Nuri Koçyiğit, Mehmet Necmettin imzalarını da kullandı. Özdarendeli olan soyadını, sülalesinin adı olan Hacıeminoğlu’nu alarak (1959) değiştirdi. Aslen Darendeli (Malatya) olan Hacıeminoğlu henüz bir yaşındayken babasını kaybetti. Babalarının ölümü üzerine Özdarendeli ailesi Kahramanmaraş’tan Darende’ye dönerek Aşudu köyüne yerleşti. Çocukluğu Aşudu’da geçen Hacıeminoğlu ilkokulu burada (1946), ortaöğrenimini Adana Erkek Lisesinde (1954) tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Yüksek Öğretmen Okulu (1959) mezunu. Bir süre Adana’da özel Osmaniye Lisesinde öğretmenlik yaptı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine (1960-83) asistan olarak girdi. Aynı yıllarda “Kutb’un Husrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri” adlı tezi ile doktorasını (1963) tamamladı. 1969 yılında üniversite tarafından Fransa’ya gönderildi ve bir yıl Paris’te kaldı. 1970 yılında “Türk Dilinde Edatlar” adlı tezi ile doçent oldu, 1971 yılında Yeni Türk Filolojisi Kürsüsüne tayin edildi. 1972-73 ders yılında, Bağdat Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Bu görevi esnasında Bağdat’ta Türkoloji Bölümünü kurarak hem Türk dili dersleri okuttu hem de Irak Türkmenleri arasında ağız araştırmaları yaptı. 1982’de profesör olduğu İÜ Edebiyat Fakültesinden ayrıldı ve 1985’te Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Kürsüsünde görev aldı. Bu üniversitede 1987’de ek görev olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğünü yürütmeye başladı. Son görev yeri olan Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde kürsü profesörü ve dekan olarak görev yaptı. Mezarı İstanbul’da Edirnekapı Şehitliğindedir. İlk yazısı, Türk Dili (1954) dergisinde, Necmeddin Özdarendeli imzasıyla yayımlandı. Daha sonra dil ve millî kültür konularındaki yazıları Yeni Sözcü, Yeni Dü¬şünce, Yeni Hizmet, Babıalide Sabah, Hergün, Orta Doğu, Tercüman, Türkiye gibi gazete¬lerle Türk Dili, Türk Düşüncesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Yurdu, Türk Kültürü, Millî Eğitim, Yol, Töre, Devlet, Hisar, Türk Edebi¬yatı ve Ayşe gibi dergilerde yayımlandı. 1970-80 yılları arasında yazıları ve konuşmalarıyla gençlere seslenerek, onları milliyetçilik ülküsü etrafında toplamaya çalıştı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Lehçetü’l-Hakâyık-Seyyâreler (1962, Ali Beyin mizahi sözlüğünün yeniden neşri), Kutb’un Husrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri (1968, Nizamî’den çeviri), Türk Dilinde Edatlar (1972), Milliyetçi Eğitim Sistemi (1972), Türkçe’nin Karanlık Günleri (1972), Fuzûlî (1972), Milliyetçilik-Ülkücülük-Aydınlar (1975), Türkiye’nin Çıkmazları (1975), Yapı Bakımından Türk Dilinde Fiiller (1984), Karahanlı Türkçesi Grameri (1996), Harezm Türkçesi ve Grameri (1996), Millet ve Aydınlar (2004), Edebiyat Tahlilleri (2004).

HİKÂYE: Yeni Bir Dünya (1976).

HAKKINDA: Söyleşi (Töre, Temmuz 1972), TDE Ansiklopedisi (c. 3, 1976), Mustafa Özkan / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 14, 1996), Prof. Dr. Nec¬mettin Hacıeminoğlu (Türk Dili, sayı: 536, 1996), Recep Duymaz / Bir Ülkü Adamının Aramızdan Ayrılışı (Türk Edebiyatı, sayı: 274, Ağustos 1996), Yüksel Topaloğlu / Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu: Hayatı Eserleri Edebî ve İlmî Şah¬siyeti ve ‘Yeni Bir Dünya’ Adlı Hikâye Kitabının Tahlili (1996), Osman Nebioğlu / Türkiye’de Kim Kimdir? (7. bas. 2000), TBE Ansiklopedisi (c. 1, 2001), TDOE - TDE Ansiklopedisi 4 (2004).

Yazıları (86)

Ümmetçilik Meselesi

Töre 59.Sayı 10.Sayfa

Nisan 1976

Tiyatro ve Dil

Milli Hareket 34.Sayı 16.Sayfa

Mayıs 1969

Anket

Millî Işık 4.Sayı 30.Sayfa

Haziran 1967

TRT ve Millî Kültür

Devlet 69.Sayı 6.Sayfa

Temmuz 1970

Sadeleşmede Ölçü

Töre 3.Sayı 19.Sayfa

Ağustos 1971

Halksız Demokrasi

Töre 10.Sayı 7.Sayfa

Mart 1972

İstanbul'u Sevmek

Töre 12.Sayı 17.Sayfa

Mayıs 1972

Ülkücünün Zafer Sırları

Töre 29-30.Sayı 22.Sayfa

Ekim - Kasım 1973

Milliyetçilik

Töre 32.Sayı 18.Sayfa

Ocak 1974

Kültür Mandacıları

Töre 36.Sayı 11.Sayfa

Mayıs 1974

Başa Güreşmek İçin

Töre 38.Sayı 26.Sayfa

Temmuz 1974

Kıbrıs Harekatının Manası

Töre 39-40.Sayı 44.Sayfa

Ağustos - Eylül 1974

Değer Kargaşalığı

Töre 42.Sayı 21.Sayfa

Kasım 1974

İnsan Unsuru

Töre 45.Sayı 23.Sayfa

Şubat 1975

Milli Benliğin İdraki

Töre 55.Sayı 7.Sayfa

Aralık 1975

Atsız

Töre 56.Sayı 26.Sayfa

Ocak 1976

Reformlar ve Ötesi

Devlet 132.Sayı 12.Sayfa

Kasım 1971

Yeni Tehlike: Ümanizm

Devlet 135.Sayı 2.Sayfa

Aralık 1971

Sukarno ve İnönü

Devlet 151.Sayı 6.Sayfa

Ağustos 1972

Ecevit Haklı

Devlet 165.Sayı 6.Sayfa

Ocak 1973

C. H. P. ve Anarşi

Devlet 194.Sayı 10.Sayfa

Temmuz 1973

Dinle Bay Ecevit

Devlet 195.Sayı 2.Sayfa

Temmuz 1973

Demirel ve Anarşi

Devlet 196.Sayı 2.Sayfa

Ağustos 1973

Faik Türün Giderken

Devlet 200.Sayı 2.Sayfa

Eylül 1973

Eski " 28 Nisan " lar

Devlet 236.Sayı 6.Sayfa

Mayıs 1974

Dil Meselesi

Töre 1.Sayı 17.Sayfa

Mayıs - Haziran 1971

Milliyetçi Atatürk I

Töre 6.Sayı 5.Sayfa

Kasım 1971